Inmiddels zijn er al diverse vragen aan ons gesteld. U vindt ze hieronder voorzien van onze antwoorden. Hebt u een vraag die er niet bij staat, meldt deze dan via het contactformulier bij ons.

Hoe kan ik me aanmelden bij "Mijn GasloOss"?

Via "Mijn GasloOss" rechtsboven in het scherm op de homepage kunt u zich aanmelden als nieuwe klant. Kies voor "Een inhuizing doorgeven".  Daarna vult u de benodigde informatie voor aanmelding in.

Waar vind ik mijn klantnummer?

Uw klantnummer staat op de factuur. 

Wat moet u doen bij verkoop van uw woning?

Als u uw woning verkoopt gaat het contract met GasLoOss Sibelius B.V. over naar de koper (de nieuwe eigenaar). U zegt zelf uw contract op via het klantportaal 'Mijn GasloOss' en de nieuwe eigenaar is verplicht een nieuw contract te tekenen bij GasLoOss Sibelius B.V.

Onderstaande wettelijke passage is op dat moment van toepassing.

De Verbruiker, zijnde de woningeigenaar, is verplicht, en verbindt zich jegens de Leverancier, zijnde GasLoOss Sibelius BV, die dit voor zich aanvaardt, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de Woonruimte, alsmede bij het daarop verlenen van een zakelijk recht, aan zijn rechtsopvolgers of zakelijk gerechtigde(n) op te leggen en, in verband daarmee, te bedingen om zich te onderwerpen aan het in deze overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden bepaalde en deze verplichting in de akte van levering of de akte waarin het zakelijk recht wordt verleend op te laten nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van tien duizend euro (€ 10.000,--) ten behoeve van de Leverancier, onverminderd het recht van de Leverancier om (daarnaast) nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

In het kort komt het er op neer dat u zich moet houden aan de overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden. Bij een woningverkoop dient u deze verplichting in de akte van levering of de akte waarin het zakelijk recht wordt verleend op te laten nemen. Doet u dit niet dan kan GasLoOss Sibelius u een direct opeisbare boete van tien duizend euro (€ 10.000,--) opleggen. Daarnaast heeft GasLoOss Sibelius BV dan het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Wat gebeurt er als een energieleverancier / warmteleverancier failliet gaat of stopt?

Dit wordt in eerste instantie geregeld door het ACM. ACM werkt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast is de warmtewet daar ook op ingericht.

Het doel van de Warmtewet is om kleine afnemers die aan stadsverwarming gebonden zijn te beschermen. Om dat doel te bereiken bevat de Warmtewet onder meer een “noodprocedure” (artikelen 12b en 12c Warmtewet). Op grond van deze procedure kan de minister maatregelen treffen indien hem blijkt dat een warmteleverancier in onvoldoende mate kan of zal kunnen voorzien in de levering van warmte, zoals bij (dreigend) faillissement. Zo kan de minister in eerste instantie opdrachten geven tot het treffen van voorzieningen die beogen te voorkomen dat een leverancier failliet gaat. In het uiterste geval kan de minister zelfs een noodleverancier aanwijzen die de warmtelevering overneemt van de oorspronkelijke leverancier (uiteraard met inachtneming van de wettelijke maximumprijzen). Hierdoor is bij faillissement van een warmteleverancier de continuïteit en de betrouwbaarheid van de warmtelevering gegarandeerd.

Dien ik als koper zelf nog een overeenkomst aan te gaan voor de levering van elektriciteit en drinkwater?

Dat is inderdaad nodig. U dient zelf een overeenkomst aan te gaan voor het leveren van elektriciteit en drinkwater voor uw nieuwe woning.

Met GasLoOss Sibelius BV hebt u een overeenkomst getekend voor de levering van warmte en koude. Daarvoor hoeft u dus niets meer te regelen.

Is bekend wat het stroomverbruik van de elektrische boiler ongeveer zal zijn? Ook als er geen warm water wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens vakanties?

Daar is geen exact antwoord op te geven. Indien er geen warm water wordt gebruikt, zal de elektrische boiler eens per dag het water verwarmen tot 60°C ter voorkoming van legionella. Het is ook mogelijk om de boiler tijdens uw vakantie uit te schakelen. Wel dient u dan vóór gebruik de boiler goed op te laten warmen ter voorkoming van legionella.

Is het mogelijk om later in eigen beheer een grotere boiler te plaatsen?

Ja, dat is mogelijk. 

Waarom wordt er geen koeling geleverd in de badkamer?

In de badkamer wordt nooit koeling geleverd in verband met een hoog vochtgehalte in de lucht. De vloer zou daardoor glad worden wat tot gevaarlijke situaties leidt. 

Hoe stel ik de thermostaten in mijn huis in zodat er koude geleverd wordt?

Je stelt de thermostaat in op de temperatuur waarbij je je prettig voelt, waarna de woninginstallatie deze temperatuur zal nastreven. 

Het collectieve WKO systeem levert pas koeling als de gemiddelde gemeten buitentemperatuur gedurende drie dagen tussen 10.00 en 17.00 uur boven de 20 graden komt. 

Wij weten uit ervaring dat het gebruiken van zonwerende maatregelen een positief effect heeft op het binnenklimaat in uw woning. 

Wij verwijzen u graag naar de tips voor het zoveel mogelijk buiten houden van de zon.

 

Kan ik bij een buitentemperatuur van 20 graden mijn woning verwarmen?

Bij een buitentemperatuur van 20°C is er geen warmte beschikbaar. In de praktijk zal er bij deze buitentemperatuur geen warmtevraag zijn. Zoninstraling zal naast de warmte die van apparatuur komt voor warmte zorgen.  

 

 

Wat is de minimum- en maximumtemperatuur van de vloerverwarming?

De vloerverwarming kan een maximale temperatuur aan van 40 graden bij verwarming in de vloer en koelt tot 18 graden in de vloer. 

 

Is het mogelijk met de huidige installatie de PV panelen te monitoren?

Dit is helaas niet mogelijk. Je kunt eventueel contact opnemen met Solar Concept uit Schaijk, die de panelen heeft aangebracht. 

Presentatie bewonersavond juli 2022

Bekijk hier de presentatie van de bewonersavond. 

Tips in het gebruik!

Zomerperiode: sluit zoveel mogelijk de ramen en deuren. Gebruik zonwering, rolluiken, gordijnen. Probeer de zon zoveel mogelijk uit uw woning te weren. 

Draai zo min mogelijk aan de thermostaat. Plaats die gedurende de zomer bijvoorbeeld op 19 of 20 graden.