Inmiddels zijn er al diverse vragen aan ons gesteld. U vindt ze hieronder voorzien van onze antwoorden. Hebt u een vraag die er niet bij staat, meldt deze dan via het contactformulier bij ons.

Tarieven 2021

De tarieven van 2021 kunt u hier downloaden. 

Wat zijn de tarieven van 2020?

Het tarievenblad voor 2020 vindt u hier. 

Hoe krijg ik inzicht in mijn verbruik?

Medio februari wordt een portaal opengesteld welke de bewoner(s) inzicht geeft in het verbruik. Dit portaal zal via de website www.gaslooss.nl bereikbaar zijn via een persoonlijke login.
Op dit moment kunt u het verbruik aflezen op de meter op de GasLoOss set in uw woning (de Gj meter).

Facturering voorschotten

Geachte bewoners,

U heeft een woning gekocht waar GasloOss Sibelius B.V. de leverancier is van de warmte en koude. Bij deze informeren wij u graag over de facturering van de voorschotten.

De voorschotten worden vanaf 1 november 2020 in rekening gebracht. Dit geldt uiteraard alleen voor de woningen die opgeleverd zijn. De nog op te leveren woningen volgen op de eerste dag van de maand volgend op de maand van oplevering.

Vanaf  januari 2021 kunnen de voorschotten automatisch geïncasseerd worden. Hiervoor krijgt u binnenkort een incassocontract aangeboden. Als u kiest voor automatische incasso worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. Aangezien automatische incasso nu nog niet mogelijk is, worden er tot die tijd geen administratiekosten in rekening gebracht.

Het voorschot is uiteraard afhankelijk van het gebruik van warmte. Aangezien er nog geen werkelijk verbruik bekend is, is het in rekening te brengen voorschot gebaseerd op de warmteverliesberekening voor de woning. Een warmteverliesberekening is een gestandaardiseerde methodiek waarbij geen rekening wordt gehouden met de variatie in het gedrag van de diverse bewoners.                                                                                                            

Ervaring leert dat het bewonersgedrag een grote variatie in het verbruik kan geven. Aan deze inschatting kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op basis van deze berekening wordt het gemiddeld jaarlijks verbruik warmte geschat op 45,1 Gigajoule (GJ). Inclusief het vastrecht en gerekend met de tarieven zoals vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), wordt het gemiddeld jaarlijks verbruik geschat op € 1.150,00. Het maandelijks in rekening te brengen voorschot is daardoor vastgesteld op € 95,00. De afname van koude is in deze berekening buiten beschouwing gelaten.

Na de eerste afrekening wordt het voorschot opnieuw bepaald. Vanaf dat moment is het mogelijk om het voorschot eventueel aan te passen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

GasLoOss Sibelius B.V.

Welke afspraken staan er in het 30-jarige contract met betrekking tot de tariefontwikkeling?

In de overeenkomst is opgenomen dat de prijs wordt gehanteerd, zoals jaarlijks wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.

Wie wordt eigenaar van de warmtewisselaar en wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de warmtewisselaar?

De warmtewisselaar is onderdeel van de ESCo.  De kosten voor onderhoud of defect zijn voor rekening van GasloOss Sibelius B.V. De kosten voor onderhoud zijn mee genomen in de kosten per GJ. 
Is de warmwaterboiler in eigendom van de huiseigenaar en is deze verantwoordelijk voor het onderhoud van de boiler?

Dat klopt inderdaad, onderhoud is dan ook voor de huiseigenaar.

Is bekend wat het stroomverbruik van de elektrische boiler ongeveer zal zijn? Ook als er geen warm water wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens vakanties?

Daar is geen exact antwoord op te geven. Indien er geen warm water wordt gebruikt, zal de elektrische boiler eens per dag het water verwarmen tot 60°C ter voorkoming van legionella. Het is ook mogelijk om de boiler tijdens uw vakantie uit te schakelen. Wel dient u dan vóór gebruik de boiler goed op te laten warmen ter voorkoming van legionella.

Waarom zijn er aansluitvoorwaarden?

GasloOss levert warmte en koude op basis van een WKO-installatie. Niet elk huis is geschikt om warmte geleverd te krijgen van GasloOss, zoals bijvoorbeeld een huis met (slechts) traditionele radiatoren. Bij de bouw van de woningen in het Componistenkwartier is daar echter rekening mee gehouden. Uitgangspunt is derhalve dat de gebouwde woningen in het Componistenkwartier voldoen aan de aansluitvoorwaarden van GasloOss.

Wat wordt verstaan onder de binneninstallatie?

De binneninstallatie is het geheel aan leidingen en toestellen zoals:

vloerverwarming voor warmte en koude
elektrische boiler
ventilatie De binneninstallatie is globaal gezegd het geheel aan leidingen en toestellen bestemd voor het afnemen van water.

Ben ik verplicht om te voldoen aan de aansluitvoorwaarden ten aanzien van de binneninstallatie? En zijn deze dan voor mijn rekening en risico?

De woning is eigendom van de woningeigenaar en de woningeigenaar kan derhalve de binneninstallatie aanpassen of aantasten (voor eigen rekening en risico).  
GasloOss kan niet (telkens) bij iedere woning controleren of een woning nog aan de aansluitvoorwaarden voldoet. Dat zou een te grote last leggen op de schouders van GasloOss. Derhalve heeft GasloOss niet de plicht om te controleren of woningen aan de aansluitvoorwaarden (blijven) voldoen, maar wel het recht om te controleren of aan de aansluitvoorwaarden is voldaan.

GasloOss heeft debinneninstallatie bovendien niet aangelegd.Mochten zich gebreken voordoen in de binneninstallatie,danis dat in beginsel tussen de woningeigenaar en de aannemerdie de binneninstallatie heeft aangelegd.

BIj wie moet ik het melden als er gebreken aan de binneninstallatie zijn?

Mochten zich gebreken voordoen in de binneninstallatie, dan is dat in beginsel tussen de woningeigenaar en de aannemer die de binneninstallatie heeft aangelegd. 

Waarom moet ik een lekkage aan de binneninstallatie melden bij GasloOss Sibelius B.V.?

Als er sprake is van een lekkage aan de binneninstallatie, adviseren wij de woningeigenaar contact op te nemen met de aannemer die de binneninstallatie heeft aangelegd. De reden dat de woningeigenaar verplicht wordt om lekkages zo spoedig mogelijk aan GasloOss door te geven, is dat een lekkage in de binneninstallatie van een woning gevolgen kan hebben op de WKO
-installatie van GasloOss en de levering van warmte.

Wat gebeurt er als er twijfels ontstaan over de juistheid van een meting?

Op het moment dat een meetinrichting gebruikt wordt, dan worden de resultaten uit die meetinrichting bindend
geacht. Op het moment dat er twijfel bestaat over de juistheid van de meting, dan kan via artikel 12 van de algemene voorwaarden de meetinrichting onderzocht worden. Als blijkt dat de meting inderdaad onjuist was (met inachtneming van
eventueel toegestane afwijkingen), dan draagt GasloOss de kosten van het onderzoek en zal de omvang van de
levering opnieuw vastgesteld worden. Onjuiste metingen kunnen dus gecorrigeerd worden.

Hoe worden veranderingen en/of wijzigingen van de voorwaarden en tarieven gecommuniceerd?

Uitgangspunt is dat woningeigenaren op voorhand schriftelijk worden geïnformeerd over de gewijzigde algemene voorwaarden.
Soms is het voor GasloOss niet mogelijk om woningeigenaren schriftelijk op de hoogte te stellen van de gewijzigde algemene
voorwaarden (bijvoorbeeld indien het e-mailadres is gewijzigd zonder GasloOss daarover te informeren). In dergelijke gevallen plaatst GasloOss een melding in een dag- of weekblad met als doel die klanten ook te bereiken.

Is het mogelijk om later in eigen beheer een grotere boiler te plaatsen?

Ja, dat is mogelijk. 

Kan ik bij een buitentemperatuur van 20 graden mijn woning verwarmen?

Bij een buitentemperatuur van 20°C is er geen CV-warmte beschikbaar. In de praktijk zal er bij deze buitentemperatuur geen warmtevraag zijn. Zoninstraling zal naast de warmte die van apparatuur komt voor warmte zorgen.  

 

 

Is er een handleiding beschikbaar van de warmteset?

Ja, deze is bij de oplevering aan de bewoner(s) overhandigd. Maar u kunt de handleiding hier ook downloaden. 

Dien ik als koper zelf nog een overeenkomst aan te gaan voor de levering van elektriciteit en drinkwater?

Dat is inderdaad nodig. U dient zelf een overeenkomst aan te gaan voor het leveren van elektriciteit en drinkwater voor uw nieuwe woning.

Met GasLoOss Sibelius BV hebt u een overeenkomst getekend voor de levering van warmte en koude. Daarvoor hoeft u dus niets meer te regelen.

Hoe weet ik of een factuur geen phishing mail betreft?

Recent zijn de eerste voorschotnota's verstuurd via de mail. Deze worden verstuurd vanuit het volgende mailadres:

Debiteuren Gaslooss <debiteuren@gaslooss.nl>

Indien u het niet vertrouwt, dan staat het u altijd vrij bij ons een extra check uit te voeren. 

Wat moet u doen bij verkoop van uw woning?

De Verbruiker is verplicht, en verbindt zich jegens de Leverancier die dit voor zich aanvaardt, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de Woonruimte, alsmede bij het daarop verlenen van een zakelijk recht, aan zijn rechtsopvolgers of zakelijk gerechtigde(n) op te leggen en, in verband daarmee, te bedingen om zich te onderwerpen aan het in deze overeenkomst en de bijbehorende Algemene Voorwaarden bepaalde en deze verplichting in de akte van levering of de akte waarin het zakelijk recht wordt verleend op te laten nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van tien duizend euro (€ 10.000,--) ten behoeve van de Leverancier, onverminderd het recht van de Leverancier om (daarnaast) nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Wat gebeurt er als een energieleverancier / warmteleverancier failliet gaat of stopt?

Dit wordt in eerste instantie geregeld door het ACM. ACM werkt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast is de warmtewet daar ook op ingericht.

Het doel van de Warmtewet is om kleine afnemers die aan stadsverwarming gebonden zijn te beschermen. Om dat doel te bereiken bevat de Warmtewet onder meer een “noodprocedure” (artikelen 12b en 12c Warmtewet). Op grond van deze procedure kan de minister maatregelen treffen indien hem blijkt dat een warmteleverancier in onvoldoende mate kan of zal kunnen voorzien in de levering van warmte, zoals bij (dreigend) faillissement. Zo kan de minister in eerste instantie opdrachten geven tot het treffen van voorzieningen die beogen te voorkomen dat een leverancier failliet gaat. In het uiterste geval kan de minister zelfs een noodleverancier aanwijzen die de warmtelevering overneemt van de oorspronkelijke leverancier (uiteraard met inachtneming van de wettelijke maximumprijzen). Hierdoor is bij faillissement van een warmteleverancier de continuïteit en de betrouwbaarheid van de warmtelevering gegarandeerd.