Inmiddels zijn er al diverse vragen aan ons gesteld. U vindt ze hieronder voorzien van onze antwoorden. Hebt u een vraag die er niet bij staat, meldt deze dan via het contactformulier bij ons.

Wat zijn de tarieven van 2023?

De tarieven van 2023 kunt u hier downloaden. 

Wat zijn de tarieven van 2022?

De tarieven van 2022 kunt u hier downloaden. 

Wat zijn de tarieven van 2021?

De tarieven van 2021 kunt u hier downloaden. 

Wat zijn de tarieven van 2020?

Het tarievenblad voor 2020 vindt u hier. 

Hoe worden veranderingen en/of wijzigingen van de voorwaarden en tarieven gecommuniceerd?

Uitgangspunt is dat woningeigenaren op voorhand schriftelijk worden geïnformeerd over de gewijzigde algemene voorwaarden.
Soms is het voor GasloOss niet mogelijk om woningeigenaren schriftelijk op de hoogte te stellen van de gewijzigde algemene
voorwaarden (bijvoorbeeld indien het e-mailadres is gewijzigd zonder GasloOss daarover te informeren). In dergelijke gevallen plaatst GasloOss een melding in een dag- of weekblad met als doel die klanten ook te bereiken.

Welke afspraken staan er in het 30-jarige contract met betrekking tot de tariefontwikkeling?

In de overeenkomst is opgenomen dat de prijs wordt gehanteerd, zoals jaarlijks wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.

Facturering voorschotten

Geachte bewoners,

U heeft een woning gekocht waar GasloOss Sibelius B.V. de leverancier is van de warmte en koude. Bij deze informeren wij u graag over de facturering van de voorschotten.

De voorschotten worden vanaf 1 november 2020 in rekening gebracht. Dit geldt uiteraard alleen voor de woningen die opgeleverd zijn. De nog op te leveren woningen volgen op de eerste dag van de maand volgend op de maand van oplevering.

Vanaf  januari 2021 kunnen de voorschotten automatisch geïncasseerd worden. Hiervoor krijgt u binnenkort een incassocontract aangeboden. Als u kiest voor automatische incasso worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. Aangezien automatische incasso nu nog niet mogelijk is, worden er tot die tijd geen administratiekosten in rekening gebracht.

Het voorschot is uiteraard afhankelijk van het gebruik van warmte. Aangezien er nog geen werkelijk verbruik bekend is, is het in rekening te brengen voorschot gebaseerd op de warmteverliesberekening voor de woning. Een warmteverliesberekening is een gestandaardiseerde methodiek waarbij geen rekening wordt gehouden met de variatie in het gedrag van de diverse bewoners.                                                                                                            

Ervaring leert dat het bewonersgedrag een grote variatie in het verbruik kan geven. Aan deze inschatting kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op basis van deze berekening wordt het gemiddeld jaarlijks verbruik warmte geschat op 45,1 Gigajoule (GJ). Inclusief het vastrecht en gerekend met de tarieven zoals vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), wordt het gemiddeld jaarlijks verbruik geschat op € 1.150,00. Het maandelijks in rekening te brengen voorschot is daardoor vastgesteld op € 95,00. De afname van koude is in deze berekening buiten beschouwing gelaten.

Na de eerste afrekening wordt het voorschot opnieuw bepaald. Vanaf dat moment is het mogelijk om het voorschot eventueel aan te passen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

GasLoOss Sibelius B.V.

Hoe weet ik of een factuur geen phishing mail betreft?

Recent zijn de eerste voorschotnota's verstuurd via de mail. Deze worden verstuurd vanuit het volgende mailadres:

Debiteuren Gaslooss <debiteuren@gaslooss.nl>

Indien u het niet vertrouwt, dan staat het u altijd vrij bij ons een extra check uit te voeren. 

Worden de vaste kosten voor warmte en koude levering altijd in rekening gebracht, ongeacht of je gebruik maakt van warmte of koude?

De vaste kosten worden inderdaad altijd in rekening gebracht, ongeacht of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van de warmte en koude levering.

Vastrecht koude wordt met ingang van 1 juni 2021 doorbelast. Vastrecht warmte vanaf het moment van opleveren van de woning. 

Kan ik de automatische incasso omzetten naar een andere rekening?

Ja, dat kan. Neemt u even contact met ons op? Wij sturen u dan een nieuwe machtigingskaart toe. 

Het tarief variabele kosten voor de koude levering is € 0. Wie bepaalt dit?

Het tarief variabele kosten voor de koude levering is € 0 omdat het conform de maximale tarieven zo is vastgesteld door ACM. De tarieven worden jaarlijks opnieuw bepaald door ACM. 

 

Zijn de kosten van het vastrecht voor koeling ook opgenomen in het voorschot bedrag?

Het voorschot wat maandelijks in rekening wordt gebracht is gebaseerd op de verwachting van de gemiddelde totale kosten voor warmte en koeling. Het is dus inderdaad inclusief het vastrecht koeling.